کار گروهی هفتمی ها

1396/1/12

دسته:آموزشی

ساعتی متفاوت در مدرسه...
زنگ بازی در کنار دوستان!!
چقدر جای تو خالیست بین ما..

🔻ساعت کارگروهی این هفته ی کلاس هفتم به بازیهای فکری گروهی اختصاص پیدا کرد.