افتخار آفرینان دبیرستان هاتف

دبیرستان در سالهای اخیر با برنامه ریزی هایی که در کلاس های المپیاد مرحله اول داشته است، نتایج مطلوبی نیز کسب کرده است

آمار افتخار آفرینان تمامی دوره ها

آمار

تعداد قبولی مرحله اول
90 - 91 36
91 - 92 91
92 - 93 95
93 - 94 110
94 - 95 37
95 - 96 60