افتخار آفرینان دبیرستان هاتف

دبیرستان در سالهای اخیر با برنامه ریزی هایی که در کلاس های المپیاد مرحله اول داشته است، نتایج مطلوبی نیز کسب کرده است

آمار افتخار آفرینان تمامی دوره ها

تعداد قبولی مرحله اول
90 - 9136
91 - 9291
92 - 9395
93 - 94110
94 - 9537
95 - 9660

دانش آموختگان دوره 25، سال 1396