سخن مشاور

برنامه در پایه دوازدهم متوسطه

چه عواملی باعث موفقیت در کنکور می شود؟ و مدرسه را تا چه میزان در هر کدام از این عوامل موثر می دانید؟ اصولا موفقیت دانش آموز در ورود به دانشگاه وابسته به دوازده عامل اساسی است که نقش مدرسه در این عوامل به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

دسته اول:

عواملی که مدرسه به طور مستقیم در آن ها نقش دارد به صورت خلاصه عبارتند از:

 1. آموزش مناسب : از تخصصی ترین وظایف هر مدرسه، انتخاب دبیران توانمند و ارائه مبلمان آموزشی تخصصی به ایشان می باشد
 2. منابع تمرینی مناسب: که وظیفه کنترل تنوع و گستردگی تبلبغاتی پیش روی دانش آموز را بر عهده دارد و با تشخیص سطح و برنامه ریزی دقیق برای دانش آموز، او را از سر درگمی نجات می دهد.
 3. برنامه ریزی جامع: ارائه نقشه کاربردی و اجرایی جهت کنترل دقیق وسعت مباحث کنکور سراسری و زمان بندی و سنجش مناسب در بازه های زمانی معین
 4. برنامه ریزی تخصیصی: ایجاد انعطاف در برنامه ویژه شخصی دانش آموزان با توجه به روحیات و استعدادهای گوناگون برای برخورد با برنامه فشرده ی جامع دبیرستان
 5. مشاوره حرفه ای: خسته شدم! دیگر انگیزه ای برای درس خواندن ندارم! هر چه می خوانم درصدم از این بالاتر نمی آید! و ... صدها سوالی است که مشاورین کنکور روزانه با آن مواجه هستند و وظیفه برخورد صحیح با این قبیل چالش ها وظیفه ی حرفه ای مشاورین می باشد
 6. فضای مناسب آموزشی: با توجه به شرایط زندگی موجود در شهر تهران در مقایسه با سایر نقاط کشور و وجود انواع سرگرمی ها و تفریحات و ...، مدرسه می تواند در این بازه ی زمانی حساس با ایجاد شرایط مناسب نظیر اردوهای درسی و آموزش خانواده و ...، نقشی مهم ایفا نماید
 7. بسترسازی و پایه تحصیلی: به طور متوسط 60 درصد سوالات کنکور از آموزش پایه می باشد، لذا نقش مدرسه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است
 8. افزایش سرعت عمل: افزایش سرعت عمل دانش آموز در دریافت، فهم، تحلیل و پاسخگویی به مساله نیازمند برگزاری دوره ای آموزش حرفه ای و تمرینات ویژه می-باشد؛که باید در طول دوره دبیرستان در برنامه های آموزشی مدرسه به طورکامل پوشش یابد
 9. توانمندی های فیزیولوژیک: مدرسه می تواند از طریق برنامه های تطبیقی و برگزاری اردوهای مطالعاتی فشرده در افزایش توانمندی فیزیولوژیک دانش آموز(توانایی درس خواندن) ، نقش بسزایی ایفا کند

دسته دوم:

عواملی که مدرسه در آن ها به صورت غیرمستقیم موثر است:

 1. تغذیه مناسب: دانش آموز به اصطلاح «کنکوری» مانند ورزش کاری است که با توجه به میزان و نوع فعالیت های خود نیاز به برنامه غذایی مکمّل در مقایسه با سایر افراد دارد. بنابراین باید رابطه ی معنی داری بین فعالیت های آموزشی نوجوان و الگوی غذایی مناسب این فعالیت برقرار شود. در این راستا کلاس های آموزش خانواده بسیار موثّر خواهد بود
 2. روحیه و کنترل های روانی: این عامل تعیین کننده ، متأثّر از رفتارهای خانواده،مدرسه و دیگر عوامل محیطی دانش آموز است که آموزش های مدرسه و ایجاد محیط مناسب در این زمینه راهگشا خواهد بود

دسته سوم:

عاملی که مدرسه نقشی در آن ها ندارد:

 1. استعداد ذاتی و توانایی ذهنی: در این زمینه مدرسه نقش تربیتی چندانی نخواهد داشت و تنها می تواند با برگزاری آزمون های ورودی استاندارد و جذب دانش-آموزان هم سطح به تشکیل کلاس های هماهنگ کمک نماید

این مجموعه عوامل می توانند به خواست خداوند متعال در موفقیت دانش آموز و ورود به آموزش عالی موثر واقع گردند