مفاد آزمون ورودی دهم

1396/1/12

دسته:آموزشی

برای مشاهده بودجه بندی آزمون بر روی دانلود ضمیمه کلیک نمایید.

سوالات از مطالب تدریس شده در کل سال تحصیلی طراحی شده اند.