نمونه سوالات

 پایه هشتم
نام درس پایه دانلود
حساب ترم اول 98-99 پایه هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
هندسه ترم اول 98-99 پایه هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
پیام های آسمان ترم اول 98-99 پایه هشتم ادبیات فارسی پایه هشتم دریافت
مطالعات اجتماعی ترم دوم 96-97 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 96-97 هشتم زبان انگلیسی پایه هشتم دریافت
احکام ترم دوم 96-97 هشتم احکام پایه هشتم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 96-97 هشتم پیام های آسمانی پایه هشتم دریافت
حساب ترم دوم 96-97 هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
زیست شناسی ترم دوم 96-97 هشتم علوم پایه هشتم دریافت