نمونه سوالات پایه هشتم

نام درس پایه دانلود
مطالعات اجتماعی ترم اول 1401-1400 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
املا ترم اول 1401-1400 هشتم املا پایه هشتم دریافت
پیام های آسمان ترم اول 1401-1400 هشتم پیام های آسمانی پایه هشتم دریافت
تفکر و سبک زندگی ترم اول 1401-1400 هشتم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دریافت
ریاضی ترم اول 1401-1400 هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
زبان انگلیسی ترم اول 1401-1400 هشتم زبان انگلیسی پایه هشتم دریافت
زیست شناسی ترم اول 1401-1400 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
عربی ترم اول 1401-1400 هشتم عربی پایه هشتم دریافت
ادبیات فارسی ترم اول 1401-1400 هشتم ادبیات فارسی پایه هشتم دریافت