نمونه سوالات

نام درس پایه دانلود
عربی انسانی ترم اول 1402-1401 دهم عربی دوره اول دریافت
هندسه ترم اول 1402-1401 دهم منطق دوره اول دریافت
اجتماعی ترم دوم 1402-1401 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
املا ترم دوم 1402-1401 هفتم املا پایه هفتم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 1402-1401 هفتم پیام های آسمانی پایه هفتم دریافت
تفکر و سبک زندگی ترم دوم 1402-1401 هفتم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دریافت
ریاضی ترم دوم 1402-1401 هفتم ریاضی پایه هفتم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 1402-1401 هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم دریافت
عربی ترم دوم 1402-1401 هفتم عربی پایه هفتم دریافت