نمونه سوالات

 پایه هشتم
نام درس پایه دانلود
مطالعات اجتماعی ترم دوم 96-97 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 96-97 هشتم زبان انگلیسی پایه هشتم دریافت
احکام ترم دوم 96-97 هشتم احکام پایه هشتم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 96-97 هشتم پیام های آسمانی پایه هشتم دریافت
حساب ترم دوم 96-97 هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
زیست شناسی ترم دوم 96-97 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
عربی ترم دوم 96-97 هشتم عربی پایه هشتم دریافت
مفاهیم قرآن ترم دوم 96-97 هشتم مفاهیم قرآن پایه هشتم دریافت
ادبیات فارسی ترم دوم 96-97 هشتم ادبیات فارسی پایه هشتم دریافت