نمونه سوالات پایه هفتم

نام درس پایه دانلود
مطالعات اجتماعی ترم اول 1401-1400 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
املا ترم اول 1401-1400 هفتم املا پایه هفتم دریافت
پیام های آسمان ترم اول 1401-1400 هفتم املا پایه هفتم دریافت
پیام های آسمان ترم اول 1401-1400 هفتم پیام های آسمانی پایه هفتم دریافت
تفکر و سبک زندگی ترم اول 1401-1400 هفتم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دریافت
ریاضی ترم اول 1401-1400 هفتم ریاضی پایه هفتم دریافت
زبان انگلیسی ترم اول 1401-1400 هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم دریافت
عربی ترم اول 1401-1400 هفتم عربی پایه هفتم دریافت
علوم ترم اول 1401-1400 هفتم علوم پایه هفتم دریافت