نمونه سوالات

 پایه هفتم
نام درس پایه دانلود
مطالعات اجتماعی ترم دوم 96-97 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
انشای ترم دوم 96-97 هفتم مهارت نوشتاری پایه هفتم دریافت
ادبیات فارسی ترم دوم 96-97 هفتم ادبیات فارسی پایه هفتم دریافت
احکام ترم دوم 96-97 هفتم احکام پایه هفتم دریافت
مفاهیم قرآن ترم دوم 96-97 هفتم مفاهیم قرآن پایه هفتم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 96-97 هفتم پیام های آسمانی پایه هفتم دریافت
عربی ترم دوم 96-97 هفتم عربی پایه هفتم دریافت
تفکر وسبک زندگی ترم دوم 96-97 هفتم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 96-97 هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم دریافت