نمونه سوالات

 پایه دهم
نام درس پایه دانلود
آزمایشگاه ترم دوم 96-97 دهم آزمایشگاه پایه دهم دریافت
دین و زندگی ترم دوم 96-97 دهم دین و زندگی پایه دهم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 96-97 دهم زبان انگلیسی پایه دهم دریافت
سوار رسانه ای ترم دوم 96-97 دهم سواد رسانه پایه دهم دریافت
نگارش ترم دوم 96-97 دهم نگارش پایه دهم دریافت
فیزیک ترم دوم 96-97 دهم فیزیک پایه دهم دریافت
هندسه ترم دوم 96-97 دهم هندسه پایه دهم دریافت
جغرافیا ترم دوم 96-97 دهم جغرافی پایه دهم دریافت
ادبیات فارسی ترم دوم 96-97 دهم ادبیات فارسی پایه دهم دریافت