نمونه سوالات پایه دهم

نام درس پایه دانلود
اقتصاد ترم اول 99-98 دهم اقتصاد پایه دهم دریافت
زبان انگلیسی ترم اول 99-98 دهم زبان انگلیسی پایه دهم دریافت
تاریخ ترم اول 99-98 دهم تاریخ پایه دهم دریافت
جامعه شناسی ترم اول 99-98 دهم جامعه شناسی پایه دهم دریافت
جغرافیا ترم اول 99-98 دهم جغرافیا پایه دهم دریافت
دین و زندگی انسانی ترم اول 99-98 دهم دین و زندگی پایه دهم دریافت
دین و زندگی ترم اول 99-98 دهم دین و زندگی پایه دهم دریافت
ریاضی ترم اول 99-98 دهم ریاضی پایه دهم دریافت
زیست شناسی ترم اول 99-98 دهم زیست شناسی پایه دهم دریافت