نمونه سوالات

 پایه یازدهم
نام درس پایه دانلود
شیمی ترم دوم 96-97 یازدهم شیمی پایه یازدهم دریافت
ریاضی تجربی دترم دوم 96-97 یازدهم ریاضی پایه یازدهم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 96-97 یازدهم زبان انگلیسی پایه یازدهم دریافت
جبر و احتمال ترم دوم 96-97 یازدهم جبر و احتمال پایه یازدهم دریافت
تاریخ ترم دوم 96-97 یازدهم تاریخ پایه یازدهم دریافت
حسابان ترم دوم 96-97 یازدهم حسابان پایه یازدهم دریافت
انسان و محیط زیست ترم دوم 96-97 یازدهم انسان و محیط زیست پایه یازدهم دریافت
زمین شناسی ترم دوم 96-97 یازدهم زیست و زمین شناسی پایه یازدهم دریافت
زیست شناسی ترم دوم 96-97 یازدهم زیست و زمین شناسی پایه یازدهم دریافت