نمونه سوالات

 پایه دوازدهم
نام درس پایه دانلود
کنکور ریاضی 97 کنکور پایه دوازدهم دریافت
کنکور تجربی 97 کنکور پایه دوازدهم دریافت
کنکور هنر 97 کنکور پایه دوازدهم دریافت
کنکور علوم انسانی 97 کنکور پایه دوازدهم دریافت
شیمی ترم دوم 96-97 چهارم شیمی پایه دوازدهم دریافت
هندسه تحلیلی ترم دوم 96-97 چهارم هندسه پایه دوازدهم دریافت
ریاضی تجربی ترم دوم 96-97 چهارم ریاضی پایه دوازدهم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 96-97 چهارم زبان انگلیسی پایه دوازدهم دریافت
زمین شناسی ترم دوم 96-97 چهارم زیست و زمین شناسی پایه دوازدهم دریافت