نمونه سوالات پایه دوازدهم

نام درس پایه دانلود
ادبیات فارسی ترم اول 99-98 دوازدهم ادبیات فارسی پایه دوازدهم دریافت
دین و زندگی ترم اول 99-98 دوازدهم دین و زندگی پایه دوازدهم دریافت
هندسه ترم اول 99-98 دوازدهم هندسه پایه دوازدهم دریافت
حسابان ترم اول 99-98 دوازدهم حسابان پایه دوازدهم دریافت
زبان انگلیسی ترم اول 99-98 دوازدهم زبان انگلیسی پایه دوازدهم دریافت
زیست شناسی ترم اول 99-98 دوازدهم زیست شناسی پایه دوازدهم دریافت
شیمی ترم اول 99-98 دوازدهم شیمی پایه دوازدهم دریافت
عربی ترم اول 99-98 دوازدهم عربی پایه دوازدهم دریافت
فیزیک ترم اول 99-98 دوازدهم فیزیک پایه دوازدهم دریافت