تغذیه ی صحیح در ماه مبارک رمضان

تغذیه ی صحیح در ماه مبارک رمضان

1396/1/12


اهميت و نقش تغذيه صحيح در اين ايام مبارك بر كسی پوشيده نيست و مطالعات متعدد نشان داده است كه روزه داری در كنار اجرای برنامه غذايی صحيح در اين دوران در پيشگيری و كنترل بيماری های غيرواگير بسيار مفيد و كمک كننده است. توجه به جايگاه تغذيه در ايام ماه مبارك رمضان وارائه توصيه های كاربردی و قابل اجرا موضوعی است كه در اين كتابچه مورد توجه قرار گرفته است. دراين كتابچه سعی شده تا مطالب علمی تغذيه اي با نگارشی آسان و قابل فهم به همگان منتقل شود. 

دریافت کتاب راهنمای تغذیه ی صحیح در ماه مبارک رمضان