نمونه سوالات آمادگی دفاعی

نام درس پایه دانلود
آمادگی دفاعی نهایی استان تهران ترم دوم1402-1401 نهم آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی ترم دوم 1401-1400 نهم آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی ترم اول 99-98 نهم آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی ترم اول 98-97 نهم آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی نهایی ترم دوم 98-97 تهران آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی نهایی ترم دوم 95-96 تهران آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی ترم اول 97-96 آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی نهایی ترم دوم 95-96 آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
آمادگی دفاعی تهران خرداد 96 آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت