نمونه سوالات علوم

نام درس پایه دانلود
علوم علوم پایه هفتم دریافت
زیست شناسی ترم دوم 1402-1401 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
فیزیک ترم دوم 1402-1401 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
علوم ترم اول 1402-1401 هفتم علوم پایه هفتم دریافت
زیست شناسی ترم اول 1402-1401 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
فیزیک - شیمی ترم اول 1402-1401 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
زیست شناسی ترم اول 1402-1401 نهم علوم پایه نهم دریافت
فیزیک شیمی ترم اول 1402-1401 نهم علوم پایه نهم دریافت
علوم نهایی استان تهران ترم دوم1402-1401 نهم علوم پایه نهم دریافت