نمونه سوالات فیزیک

نام درس پایه دانلود
فیزیک ترم اول 1400-1399 هفتم سری اول فیزیک پایه هفتم دریافت
فیزیک ترم اول 1400-1399 هفتم سری دوم فیزیک پایه هفتم دریافت
فیزیک ترم اول 1400-1399 هفتم سری سوم فیزیک پایه هفتم دریافت
فیزیک ترم دوم 98-97 هفتم فیزیک پایه هفتم دریافت
فیزیک ترم دوم 98-97 هشتم فیزیک پایه هشتم دریافت
فیزیک ترم اول 98-97 هشتم فیزیک پایه هشتم دریافت
فیزیک ترم اول 98-97 نهم فیزیک پایه نهم دریافت