نمونه سوالات مطالعات اجتماعی

نام درس پایه دانلود
اجتماعی ترم دوم 1402-1401 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
اجتماعی ترم دوم 1402-1401 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
اجتماعی ترم اول 1402-1401 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
اجتماعی ترم اول 1402-1401 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
اجتماعی ترم اول 1402-1401 نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دریافت
اجتماعی نهایی استان تهران ترم دوم1402-1401 نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دریافت
اجتماعی ترم دوم 1401-1400 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
اجتماعی ترم دوم 1401-1400 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
مطالعات اجتماعی ترم دوم 1400 -1399 نهم (تهران) مطالعات اجتماعی پایه نهم دریافت