نمونه سوالات دوره اول

نام درس پایه دانلود
عربی انسانی ترم اول 1402-1401 دهم عربی دوره اول دریافت
هندسه ترم اول 1402-1401 دهم منطق دوره اول دریافت
ادبیات فارسی ترم اول 1402-1401 نهم ادبیات فارسی دوره اول دریافت
ریاضی تجربی ترم اول 98-97 یازدهم ریاضی دوره اول دریافت
تفکر و سبک زندگی ترم اول 98-97 هفتم تفکر و سبک زندگی دوره اول دریافت