نمونه سوالات پایه هفتم

نام درس پایه دانلود
اجتماعی ترم دوم 1401-1400 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
ادبیات ترم دوم 1401-1400 هفتم ادبیات فارسی پایه هفتم دریافت
تفکر ترم دوم 1401-1400 هفتم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دریافت
املا ترم دوم 1401-1400 هفتم املا پایه هفتم دریافت
ریاضی ترم دوم 1401-1400 هفتم ریاضی پایه هفتم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 1401-1400 هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم دریافت
عربی ترم دوم 1401-1400 هفتم عربی پایه هفتم دریافت
علوم ترم دوم 1401-1400 هفتم علوم پایه هفتم دریافت
قرآن ترم دوم 1401-1400 هفتم مفاهیم قرآن پایه هفتم دریافت