نمونه سوالات

 پایه هفتم
نام درس پایه دانلود
مطالعات اجتماعی ترم دوم 1400-1399 هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دریافت
املا ترم دوم 1400-1399 هفتم املا پایه هفتم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 1400-1399 هفتم پیام های آسمانی پایه هفتم دریافت
تفکر و سبک زندگی ترم دوم 1400-1399 هفتم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دریافت
ریاضی ترم دوم 1400-1399 هفتم ریاضی پایه هفتم دریافت
زیست شناسی ترم دوم 1400-1399 هفتم علوم پایه هفتم دریافت
عربی ترم دوم 1400-1399 هفتم عربی پایه هفتم دریافت
فارسی ترم دوم 1400-1399 هفتم ادبیات فارسی پایه هفتم دریافت
فیزیک ترم دوم 1400-1399 هفتم علوم پایه هفتم دریافت