نمونه سوالات پایه هشتم

نام درس پایه دانلود
اجتماعی ترم دوم 1401-1400 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 1401-1400 هشتم پیام های آسمانی پایه هشتم دریافت
ادبیات فارسی ترم دوم 1401-1400 هشتم ادبیات فارسی پایه هشتم دریافت
املا ترم دوم 1401-1400 هشتم املا پایه هشتم دریافت
تفکر ترم دوم 1401-1400 هشتم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دریافت
ریاضی ترم دوم 1401-1400 هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 1401-1400 هشتم زبان انگلیسی پایه هشتم دریافت
زیست ترم دوم 1401-1400 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
عربی ترم دوم 1401-1400 هشتم عربی پایه هشتم دریافت