نمونه سوالات

 پایه هشتم
نام درس پایه دانلود
پیام های آسمان ترم دوم 1400-1399 هشتم پیام های آسمانی پایه هشتم دریافت
تفکر و سبک زندگی ترم دوم 1400-1399 هشتم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دریافت
ریاضی ترم دوم 1400-1399 هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
هندسه ترم دوم 1400-1399 هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 1400-1399 هشتم زبان انگلیسی پایه هشتم دریافت
عربی ترم دوم 1400-1399 هشتم عربی پایه هشتم دریافت
فیزیک ترم دوم 1400-1399 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
زیست شناسی ترم دوم 1400-1399 هشتم علوم پایه هشتم دریافت
فارسی ترم دوم 1400-1399 هشتم ادبیات فارسی پایه هشتم دریافت