نمونه سوالات پایه نهم

نام درس پایه دانلود
آمادگی دفاعی ترم دوم 1401-1400 نهم آمادگی دفاعی پایه نهم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 1401-1400 نهم پیام های آسمانی پایه نهم دریافت
ریاضی ترم دوم 1401-1400 نهم ریاضی پایه نهم دریافت
زبان انگلیسی ترم دوم 1401-1400 نهم زبان انگلیسی پایه نهم دریافت
علوم ترم دوم 1401-1400 نهم علوم پایه نهم دریافت
عربی ترم دوم 1401-1400 نهم عربی پایه نهم دریافت
فارسی ترم دوم 1401-1400 نهم ادبیات فارسی پایه نهم دریافت
نگارش ترم دوم 1401-1400 نهم نگارش پایه نهم دریافت
مطالعات اجتماعی ترم دوم 1400 -1399 نهم (تهران) مطالعات اجتماعی پایه نهم دریافت