نمونه سوالات پایه نهم

نام درس پایه دانلود
اجتماعی ترم اول 1402-1401 نهم مطالعات اجتماعی پایه نهم دریافت
زبان انگلیسی ترم اول 1402-1401 نهم زبان انگلیسی پایه نهم دریافت
پیام های آسمان ترم اول 1402-1401 نهم پیام های آسمانی پایه نهم دریافت
حساب ترم اول 1402-1401 نهم ریاضی پایه نهم دریافت
زیست شناسی ترم اول 1402-1401 نهم علوم پایه نهم دریافت
عربی ترم اول 1402-1401 نهم عربی پایه نهم دریافت
فیزیک شیمی ترم اول 1402-1401 نهم علوم پایه نهم دریافت
قرآن ترم اول 1402-1401 نهم مفاهیم قرآن پایه نهم دریافت
نگارش ترم اول 1402-1401 نهم نگارش پایه نهم دریافت