نمونه سوالات

صفحه 2
نام درس پایه دانلود
علوم علوم پایه هفتم دریافت
ادبیات فارسی ترم دوم 1402-1401 هفتم ادبیات فارسی پایه هفتم دریافت
قرآن ترم دوم 1402-1401 هفتم مفاهیم قرآن پایه هفتم دریافت
نگارش ترم دوم 1402-1401 هفتم نگارش پایه هفتم دریافت
اجتماعی ترم دوم 1402-1401 هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دریافت
املا ترم دوم 1402-1401 هشتم املا پایه هشتم دریافت
پیام های آسمان ترم دوم 1402-1401 هشتم پیام های آسمانی پایه هشتم دریافت
تفکر و سبک زندگی ترم دوم 1402-1401 هشتم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دریافت
ریاضی ترم دوم 1402-1401 هشتم ریاضی پایه هشتم دریافت