افتخار آفرینان المپیادی

برگزیدگان مرحله اول المپیاد های کشوری

سال تحصیلی تعداد قبولی
1390-1391 ۳۶ مشاهده نفرات
1391-1392 91 مشاهده نفرات
1392-1393 95 مشاهده نفرات
1393-1394 110 مشاهده نفرات
1394-1395 37 مشاهده نفرات
1395-1396 60 مشاهده نفرات
1396-1397 49 مشاهده نفرات
1397-1398 67 مشاهده نفرات
1398-1399 44 مشاهده نفرات
1399-1400 16 مشاهده نفرات