افتخار آفرینان المپیادی

برگزیدگان مرحله اول المپیاد های کشوری

سال تحصیلی تعداد قبولی
۹۰ - ۹۱ ۳۶ مشاهده نفرات
91-92 91 مشاهده نفرات
92-93 95 مشاهده نفرات
93-94 110 مشاهده نفرات
94-95 37 مشاهده نفرات
95-96 60 مشاهده نفرات
96-97 49 مشاهده نفرات
97-98 67 مشاهده نفرات
98-99 44 مشاهده نفرات