نمونه سوالات پایه دهم

نام درس پایه دانلود
ادبیات فارسی ترم اول 1402-1401 دهم ادبیات فارسی پایه دهم دریافت
اقتصاد ترم اول 1402-1401 دهم اقتصاد پایه دهم دریافت
تاریخ ترم اول 1402-1401 دهم تاریخ پایه دهم دریافت
جامعه شناسی ترم اول 1402-1401 دهم جامعه شناسی پایه دهم دریافت
جغرافی ترم اول 1402-1401 دهم جغرافی پایه دهم دریافت
دبن و زندگی انسانی ترم اول 1402-1401 دهم دین و زندگی پایه دهم دریافت
ریاضی گروه تجربی و ریاضی ترم اول 1402-1401 دهم ریاضی پایه دهم دریافت
ریضی انسانی ترم اول 1402-1401 دهم ریاضی پایه دهم دریافت
انگلیسی ترم اول 1402-1401 دهم زبان انگلیسی پایه دهم دریافت