آموزش کامل کارسنج ویژه دبیران

1396/1/12


نحوه ارسال مطالب برای دانش آموزان در کارسنج

 

نحوه بارگذاری و تصحیح آزمونهای تشریحی و بازدید تکالیف در کارسنج

نحوه ثبت نمره - حضور و غیاب و نقص  تکلیف در کارسنج

نحوه ورود  و ثبت طرح درس در سامانه کارسنج